Novosti

Inovativna farmaceutska industrija u BiH po prvi put javno će objaviti podatke o prijenosu vrijednosti zdravstvenim radnicima i organizacijama

Udruženje inovativnih proizvođača lijekova u BiH je početkom 2019. godine informiralo javnost u Bosni i Hercegovini o članstvu u Evropskoj federaciji farmaceutske industrije i udruženja (EFPIA) https://www.efpia.eu/. EFPIA okuplja 36 nacionalnih udruženja i 40 vodećih farmaceutskih kompanija,  prvenstveno orijentiranih na istraživanje, razvoj i unaprijeđenje pristupa pacijenata inovativnim lijekovima, koji  značajno mogu  poboljšati  kvalitet  njihovog života.

Članstvom u EFPIA, Udruženje je prihvatilo i usvojilo EFPIA Kodeks koji propisuje i etičke principe ponašanja farmaceutskih kompanija članica, te u svrhu transparentnosti odnosa inovativne farmaceutske industrije i zdravstvenih radnika, kao i udruženja pacijenata, dodatno zahtijeva da sve kompanije članice EFPlA-e i kompanije koje su članice partnerskih udruženja članica EFPlA-e, objave prijenos vrijednosti, odnosno finansijske naknade,  prema zdravstvenih radnicima (ZR) i zdravstvenim organizacijama (ZO),  a koja se odnose na donacije zdravstvenim organizacijama, naknade za usluge predavanja, izrade naučnih radova, naknade za troškove putovanje i/ili troškova kotizacije za sudjelovanje na medicinskim edukativnim stručnim skupovima, za prethodnu kalendarsku godinu.

Na ovaj način dodatno se  osigurava da odnosi – interakcije između inovativne farmaceutske industrije i zdravstvenih radnika se odvijaju u etičnom i visokotransparentnom okruženju, uz najveće standarde integriteta koje očekuju pacijenti, državne institucije i svi zainteresirani partneri industrije.

Konačnu i pravu korist suradnje farmaceutske industrije i zdravstvenih radnika imaju pacijenti,  budući da su, kao rezultat ovih odnosa, nastali brojni inovativni lijekovi i terapije koji su značajno promjenili same tokove bolesti  i njihove konačne ishode /npr.HIV, MS, terapije karcinoma/. Također, kao industrija koja je odgovorna prema društvu u državi u kojoj posluje, želi doprinijeti kreiranju okruženja u kome javnost/građani mogu biti sigurni da lijekovi koje finasiraju fondovi/država su odabrani na osnovu njihovih pojedinačnih dokazanih kvaliteta, a na osnovu zdravstvenih potreba pacijenata.

Za prijenose vrijednosti u Bosni i Hercegovini, podaci će biti objavljeni na odgovarajućim službenim  internetskim stranicama farmaceutskih kompanija, članica Udruženja inovativnih proizvođača lijekova u Bosni i Hercegovini, kao i na  službenoj internet stranici Udruženja – putem postavljenih link – poveznica.

Inovativne farmaceutske kompanije koje posluju u Bosni i Hercegovini, njih 12,  zaključno sa 30.6. 2020, javno će objaviti podatke o prijenosima vrijednosti prema liječnicima i zdravstvenim organizacijama izvršenim tokom 2019. godine.

Tim sredstvima, kroz donacije i sponzorstva, inovativna farmaceutska industrija je dodatno investirala u zdravstveni sektor u BiH i omogućila realizaciju projekata zdravstvenih organizacija, kao i najveći dio obvezne edukacije liječnika, bez koje ne mogu obnavljati licence, a  za koje država, nažalost ne može  osigurati  financijska sredstva .

Ovo je veliki iskorak u segmentu  farmaceutske industrije prisutne u BiH prema punoj transparentnosti, te smatramo kako time možemo samo unaprijediti suradnju sa zdravstvenim profesionalcima i na taj način osigurati primjenu najboljih medicinskih praksi prema pacijentima u BiH “, izjavila je predsjednica UIPL-a, Ana Petrović.

U UIPL- u su svjesni da samim pristupanjem u EFPIA nije kraj njihovim naporima ka uvođenju inovacija u oblasti zdravstva u BiH,  kao put prema boljem zdravlju ljudi i produbljivanju partnerstva sa svim zainteresiranim stranama radi unaprjeđenja zdravstvenog sustava.